Michele Moschell

Michele Moschella

Michele Moschella, Orologiaio 1958